فاركس حرفه اي

مشخصات قرارداد

با توجه به تخصص مجموعه، قراردادهای وسیع تری همچون “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت” نیز آماده شده و در سایت قرار گرفته. اما به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی شود. چراکه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هر نوع قرارداد دیگری به خصوص در حوزه مشارکت در ساخت ، حتما باید به صورت موردی تنظیم و نگارش گردد.

مشخصات قرارداد

اين قرارداد در تاريخ . في مابين . به نمايندگي . به موجب معرفي نامه / حكم / شماره . به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت . به شماره شناسنامه / ثبت شركت . به مديريت . كه طي آگهي / نامه شماره . رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .


ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل . تعداد / مقدار . طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني متعهد له كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد و هنگام تحويل موضوع قرارداد مي بايستي با نمونه و مشخصات مزبور كاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در اين رابطه مي باشد .


ماده 2- بهاي قرارداد :‌

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف . ريال و به عدد . ريال از قرار .


ماده 3-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد . روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ . الي . خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در . مرحله و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :
انجام داده و موضوع قرارداد را در محل . به نماينده متعهد له تحويل نمايد .


ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پيش پرداخت :
متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد . ريال معادل . % كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره . بانك . به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : .
1-ضمانت نامه بانكي شماره . مبلغ . ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك . كه تا تاريخ . معتبر بوده و يا به درخواست متعهد له قابل تمديد باشد و يا : .
1- سفته شماره . به مبلغ . ريال (معادل دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار متعهد قرار دهد . طبق تشخيص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( %- درصد ) از مطالبات متعهد بابت پيش پرداخت كسر مي گردد ، به نحوي كه كليه مبلغ پيش پرداخت تا پايان مدت اجراي قرارداد مستهلك شود .
ب: مابقي مبلغ پس از تحويل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارك همين قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .


ماده 5- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف و به عدد . ريال معادل . درصد كل بهاي قرارداد را به صورت :
1- تضمين نامه بانكي شماره . صادره از بانك . كه تا تاريخ . معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت :
2- به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد خريدار مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت . روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحويل قطعي توسط متعهد ، تضمين مذكور را مسترد نمايد .


ماده 6- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني قرارداد به شرح زير مي باشد :
1-
2-
3-
و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح كار موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد به عذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر باشد .


ماده 7- مواد اوليه و تعهدات در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان همكاري / الزام از طريق . در اختيار متعهد قرار ميگيرد ، به شرح زير مي باشد :
1-
2-
3-
4-
ب: متعهد به عنوان امين موظف است مواد مذكور را كلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له مي باشد .
در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتي غير از فورس ماژور (قوه قهريه )در مواد تحويلي كسري يا تفاوتي مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راساً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد .


ماده 8- بسته بندي و مشخصات آن


ماده 9- تحويل موضوع قرارداد

تحويل موضوع قرارداد در . به آدرس . خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل له عهده . ميباشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .
چنانچه پس از تحويل ، خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت مي باشد .


ماده 10- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظيم و توسط متعهد به معاونت اداري و مالي . ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (. % درصد )بابت پيش پرداخت در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسورات قانوني ظرف مدت . روز از تاريخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .
در پايان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و . مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نمايد .


ماده 11- كسورات قانوني

پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له آنرا هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند .


ماده 12- تاخيرات

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانوني او با حق توكيل به غير وكالت بلا عزل براي تمام مدت اجرا كامل اين قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در ساخت و تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خيارت تاخير از قرار هر روز / ماه مبلغ . ريال معادل . % موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت . روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .
ب: چنانچه مدت تاخير از . روز / ماه بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هرگونه مطالبات ديگر متعهد و يا به هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .


ماده 13- انتقال به غير

متعهد به هيچ وجه انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير را ندارد و همچنين مجاز نمي باشد مفاد اين قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه كتبي متعهد له فاش نمايد .


ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد راساً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور و قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند در صورتيكه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار كند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين او را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .


ماده 15- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار متعهد براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد متعهد بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نمايد و در صورتي كه مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .


ماده 16- تغييرات

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود (. % . درصد ) از موضوع مورد معامله را كسر و يا اضافه نمايد . در هر حال مراتب ظرف مدت . روز قبل كتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گرديد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان ميزان كسر يا به آن اضافه خواهد شد .
چنانچه تغييرات كيفي در مشخصات مندرج در ماده . پيش آيد مراتب كتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ مي شود .

ماده 17- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد .
تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي نسبت به تشخيص مزبور ندارد .
تبصره : در هرحال متعهد مي تواند با . روز اعلام قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .


ماده 18- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به . ارجاع نمايد و نظر مرجع مزبور را براي طرفين لازم الاجراء است .


ماده 19-متفرقه

1-19- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارائي ها خود جبران نمايد .
2-19-


ماده 20- نشاني طرفين

نشاني دقيق متعهد :
نشاني دقيق متعهد له :
طرفين قرارداد ملزم هستند كه در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت ده روز نشاني جديد را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند در غير اين صورت كليه مراسلات آگهي ها و اخطار هاي قانوني به نشاني هاي مذكور نافذ و معتبر خواهد بود .
اين قرارداد در . ماده و با حذف مواد . در سه نسخه با اعتبار و حكم واحد منعقد و بين طرفين مبادله گرديد .

قرارداد کار چیست

قرارداد کار، قراردادی است که میان کارگر و کارفرما، منعقد شده و به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت دستمزد، برای کارفرما، کار می کند و در واقع، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما، به موجب آن، مشخص می گردد. معوض بودن و رضایی بودن، از ویژگی های قرارداد کار بوده و مشروع بودن مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن، از جمله شرایط صحت قرارداد کار هستند.

عناوین اصلی این مقاله

تمام افراد، وقتی تصمیم به شروع کار، در یک شرکت یا سازمان را داشته، مهمترین نکته ای که در نظر دارند، این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهند را دریافت کنند. هم چنین، کسی که اقدام به استخدام دیگری می کند، مطالبه اصلی اش این می باشد که در قبال پرداخت حق الزحمه، خدماتی که بابت آن، یک نفر را استخدام کرده، دریافت کند.

قانون گذار، برای اینکه آسودگی خاطر کارگر و کارفرما را فراهم کرده و به رابطه کارگر و کارفرمایی، جنبه قانونی بدهد، قانون کار را تصویب کرده و در آن، الزامی داشته که رابطه کارگری و کارفرمایی، بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار، شکل بگیرد تا حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، به موجب آن، مشخص باشد و در صورت مشخصات قرارداد لزوم، به آسانی، بتوانند، اقدامات قانونی مرتبط را انجام دهند. بدون وجود قرارداد کار، پیگیری اختلافات کارگری و کارفرمایی، به صورت قانونی، بسیار مشکل خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که قرارداد کار چیست و چه ویژگی هایی دارد؛ سپس، با توجه به قانون کار، شرایط صحت این نوع از قرارداد را توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

قرارداد کار چیست

قرارداد کار، اعم از قرارداد کار دائم یا موقت، یکی از رایج ترین قراردادهای حقوقی حال حاضر بوده که افراد بسیاری، هنگام اشتغال به یک شغل یا هنگام استخدام نیروی کار، از آن، استفاده می کنند. از آنجا که داشتن یک قرارداد کار صحیح، در مواردی که طرفین قرارداد، با یکدیگر، به مشکل بر می خورند، بسیار کمک کننده خواهد بود، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت قرارداد کار و ویژگی های آن را مشخص کرده است.

برای پاسخ به این پرسش ها که قرارداد کار چیست، چه ویژگی هایی داشته و شرایط صحت آن، چه می باشد؟ باید، به قانون کار مراجعه کنیم. در ماده 7 قانون کار، تعریف قرارداد کار آمده است. این ماده، مقرر می دارد: " قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت حق‌ السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌ موقت، برای کارفرما، انجام می‌ دهد. "

بر اساس این ماده، در پاسخ به این پرسش که قرارداد کار چیست؟ می توان گفت، قرارداد کار، قراردادی بوده که میان کارگر و کارفرما منعقد شده و به موجب آن، کارگر، کاری را برای کارفرما، انجام می دهد و در مقابل، مزد دریافت می کند. این قرارداد، می تواند، به صورت شفاهی یا کتبی باشد و این موضوع، تاثیری در صحت قرارداد کار ندارد.

از آن جا که قرارداد کار، به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت و ویژگی های مخصوص به خود را داشته و بدون رعایت شرایط مخصوص و قانونی، انعقاد آن، صحیح نمی باشد، در ادامه، درباره ویژگی های قرارداد کار صحبت خواهیم کرد و توضیح می دهیم که شرایط صحت قرارداد کار چیست.

ویژگی های قرارداد کار

در قسمت قبل، توضیح دادیم که قرارداد کار چیست و گفتیم که به موجب قرارداد کار، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما، مشخص می گردد و با انعقاد آن، کارگر، در قبال دریافت حق الزحمه، کاری را برای کارفرما، انجام می دهد. پس از صحبت در خصوص اینکه قرارداد کار چیست، در این قسمت، قصد داریم، درباره ویژگی های قرارداد کار، توضیح دهیم و بگوییم که بر اساس قانون، قرارداد کار، چه ویژگی هایی دارد. ویژگی های قرارداد کار، اعم از قرارداد کار دائم و قرارداد کار موقت، از قرار زیر است:

قرارداد کار، یک قرارداد معین است: این ویژگی یعنی، این عقد، در قانون، نامی مشخص داشته و برای انعقاد آن، قواعد مخصوصی در نظر گرفته شده است که باید، در هنگام انعقاد، علاوه بر شرایط اصلی صحت معاملات، نظیر اهلیت داشتن، عقل، بلوغ و اختیار، این قواعد نیز، رعایت گردند.

قرارداد کار، یک قرارداد رضایی و غیر تشریفاتی است: این ویژگی یعنی، برای انعقاد آن، بر خلاف عقدی مانند عقد نکاح که تشریفاتی بوده و باید به لفظ عربی خوانده شود، تشریفات به خصوصی نیاز نیست و می توان، آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد و شکل انعقاد، تاثیری در اعتبار قانونی آن، ندارد.

قرارداد کار، یک قرارداد معوض است: این ویژگی یعنی، کارگر، در قبال انجام کار، حق الزحمه دریافت می کند و کارفرما، در قبال اینکه کسی کاری را برای او انجام می دهد، به او اجرت می پردازد. در واقع، کاری که توسط کارگر انجام می شود و اجرتی که توسط کارفرما پرداخت می گردد، عوضین قرارداد کار هستند.

پس از توضیح ویژگی های قرارداد کار، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به آمره بودن قانون کار که قواعد قرارداد کار از آن، ناشی می شوند، حداقل مزد روزانه کارگر، نباید از روزی 139 هزار تومان که بر اساس نرخ بودجه سال 1401، مقرر شده است، کمتر باشد.

شرایط صحت قرارداد کار

در قسمت قبل، توضیح دادیم که قرارداد کار چیست و در خصوص ویژگی های قرارداد کار، اعم از قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کار موقت یا غیر موقت، صحبت کردیم. پس از توضیح در خصوص موارد فوق، در این بخش، قصد داریم، بگوییم که شرایط صحت قرارداد کار چیست. شرایط صحت قرارداد کار، بر اساس ماده 9 قانون کار، عبارتند از:

"مشروعیت مورد قرارداد": این شرط از شرایط صحت قرارداد، به این معنا می باشد که موردی که کارگر و کارفرما، برای انجام آن، اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند، یک موضوع مشروع و قانونی باشد. به عنوان مثال، انعقاد قرارداد در خصوص ساخت مشروبات الکلی، به دلیل غیر مشروع بودن مورد قرارداد، صحیح نیست و سبب بطلان قرارداد کار می گردد.

"معین بودن موضوع قرارداد": این شرط، به این معنا می باشد که هنگام انعقاد قرارداد کار، میان کارگر و کارفرما، موضوع و کاری که به جهت انجام آن، طرفین، اقدام به انعقاد قرارداد، نموده اند، باید مشخص و معین باشد. به عنوان مثال، نوع کاری که فرد باید انجام دهد و حدود انتظارات از وی، به طور مشخص، ذکر و گفته شود.

"عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین، در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر": این شرط از شرایط صحت قرارداد، به این معنا بوده که نه کارگر، نه کارفرما، برای انجام کار، پرداخت و دریافت مزد، ممنوعیت های مندرج در قانون یا ممنوعیت های شرعی را نداشته باشند. به عنوان مثال، طرفین، اهلیت قانونی و عقل و بلوغ و اختیار را برای انعقاد قرارداد داشته باشند و محجور نباشند.

از آنجا که داشتن یک قرارداد کار خوب که به درستی، تنظیم شده باشد، در برخورد با مسائل و مشکلات حقوقی احتمالی در این زمینه، بسیار راه گشا خواهد بود، مطالعه مقاله زیر که در قسمت در ادامه بخوانید آمده است، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، پیشنهاد می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد کار، ویژگی و شرایط صحت آن عضو کانال تلگرامی حقوق قراردادها و عقود شده و یا صفحه اینستاگرامی مشاوره حقوقی دینا را دنبال کنید.

سوالات متداول

1- قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار قراردادی کتبی و یا شفاهی میان کارگر و کارفرما بوده که به موجب آن کارگر در قبال دستمزدی که دریافت می کند برای کارفرما کاری را انجام می دهد که جزئیات آن در متن مقاله آمده است.

2- ویژگی های قرارداد کار چیست؟

رضایی بودن معوض بودن و معین بود از ویژگی های قرارداد کار هستند که جزئیات مربوط آن ها در متن مقاله ارائه شده است.

3- شرایط صحت قرارداد کار چیست؟

مشروع بودن موضوع قرارداد و مشخص بودن آن از جمله شرایط صحت قرارداد کار بوده که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

نمونه قرارداد كار موقت یا با مدت معين

نمونه قرارداد كار موقت یا با مدت معين

این قرارداد از جمله قراردادهای کار موقت یا با مدت معین جهت استخدام در یک شرکت یا نهاد یا موسسه خصوصی یا دولتی بوده که با مشاوره کارشناسان متخصص اداره کار تنظیم و در شرکتها و نهادها بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.

براساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد در تاریخ ……….. فیمابین شرکت ………..به شماره ثبت …………. اداره ثبت شركتهاي تهران به مدیریت عاملي ………… به نشانی : تهران،…………….. به عنوان کارفرما از یک سو و آقا/ خانم ………….. با مشخصات زیر که در این قرارداد کارپذیر نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردید.

ماده1) مشخصات کارپذیر

كد ملي:……………………… محل صدور:…………….. وضعيت تاهل :…………….. وضعيت نظام وظيفه: ………………… تعداد فرزند:……………..

مدرک تحصیلی:………………..معرف آقا /خانم ……………………………… كد پستي:…………………..

ماده 2) حقوق و مزایای ماهانه کار پذیر

حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد پرداخت خواهد شد.

ردیف شرح مبلغ به ریال ملاحظات
1 حقوق پایه
2 مزایای سابقه کار(پایه سنواتی)
3 فوق العاده مسولیت
4 حق اولاد
5 حق مسکن
جمع کل
به حروف:

تبصره 1: پرداخت مبالغ فوق پس از وضع کسور قانونی ( بیمه، مالیات، و ساير بدهي هاي كارپذير به كارفرما) صورت می گیرد.

تبصره 2 : مصوبات قانونی الزام آوربرای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن اعمال می گردد.

تبصره 3: در ماههای 29 ، 30 ، 31 روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود.

ماده 3) نوع کار ارجاعی

ماده 4) محل کار

محل کار کارپذیر، شهرستان ……………….. می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کار فرما می باشد.

ماده 5) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ……………………… تا تاريخ …………………… به مدت ………….. ماه / روز می باشد که پس از خاتمه مدت قرارداد به خودی خود از اعتبار ساقط می شود.

ماده 6) ساعات کار

ساعات كار برابر مقررات داخلي كارفرما و با توجه به ساعت كار قانوني به كارپذير اعلام خواهد شد مضافاً اضافه كاري مازاد بر ساعت كار قانوني بر اساس ماده 59 قانون كار خواهد بود .

تبصره : ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی شود.

ماده 7) تعطیلات هفتگی و رسمی :

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 8) مرخصی كارپذير

مرخصی کارپذیر برابر ماده 64 قانون كار مي باشد.

ماده 9) تعهدات کارپذیر

 • کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرارداده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد.
 • از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری در طول مدت قرارداد خودداری نماید.
 • کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول مشخصات قرارداد و نسبت به وظائف امانت داری خود عمل نماید.
 • در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قراردادکلیه اموال ، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.
 • در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید.
 • كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقدكند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذيراقدام نمايد.
 • مشخصات قرارداد
 • كارپذير ملزم به ارائه تضمين قابل قبول كه از سوي كارفرما تعيين مي گردد خواهد بود كارفرما مي تواند از محل تضمين مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام كند.
 • کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود.
 • كارپذير پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ملغي اثر اعلام مي دارد

كار موقت

ماده 10)تعهدات كارفرما

 • ايفاء تعهدات مندرج در قرارداد استخدامي
 • تلاش براي تامين امكانات رفاهي در حدود قوانين و مقررات
 • كارفرما ملزم به بيمه نمودن كار پذير از تاريخ شروع به كار نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

ماده 11) موارد فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید.

1) غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در سال .

2) تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 2 ساعت در ماه.

3) محكوميت به حدود ، قصاص ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، جعل ، قاچاق كالا،‌ دزدی، عضويت در شركتهاي هرمي ، ورود و خروج غير مجاز از كشور ، ارتکاب جرايم مواد مخدر(اعم از نگهداري – توزيع – توليد – فروش – استفاده ) ، خريد و فروش مشروبات الكلي و مواد روانگردان ، اقدام عليه امنيت كشور، دعوا و مشاجره ، تمرد و خودداری از انجام وظیفه ، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتكاب كليه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي كارپذير از سوي مقامات قضايي گردد.

4) عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي ، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما ، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري كارفرما به هر شكل از جمله : از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما.

5 ) كاهش توليد یا تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري

6 ) ارائه اطلاعات نادرست در تكميل پرسشنامه یا مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده .

7) قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن.

8) تغيير ساختارتشكيلاتي و تعديل نيرو حسب مصوبه هيئت مديره كارفرما.

9) عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد.

10) بی احتیاطی، کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما.

11) امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های مذکور.

12) چنانچه كارفرما در موضوع كار واگذار شده به كارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امكان ادامه فعاليت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقي و كارپذير استحقاق دريافت مزاياي قانوني و سنوات خدمت نسبت به ايام كاركرد را خواهد داشت.

ماده 12) مزایای پایان کار

مزایای پایان کار برابر ماده 24 قانون كار پرداخت خواهد شد.

ماده 13) تمدید قرارداد

انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است .

ماده 14) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 14ماده و 4 تبصره در 4 نسخه متحد المتن تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه ها در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

نام، نام خانوادگی، امضاء واثر انگشت کارپذیر امضاء کارفرما

مسئول مستقیم مدیر اداری

با توجه به تخصص مجموعه، قراردادهای وسیع تری همچون “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت” نیز آماده شده و در سایت قرار گرفته. اما به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی شود. چراکه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هر نوع قرارداد دیگری به خصوص در حوزه مشارکت در ساخت ، حتما باید به صورت موردی تنظیم و نگارش گردد.

دانلود و سفارش انواع قرارداد

نمونه قرارداد.

راهنمای دانلود و سفارش قرارداد
1. لطفاً برای سفارش تنظیم هر نوع قرارداد به تیم ما، ابتدا در میان لیست موجود در صفحه، بدنبال نام قرارداد مورد نظر خود باشید. اگر آن را نیافتید نگران نباشید . ما لیست همه قراردادها را در اینجا ذکر نکرده ایم زیرا تعداد زیادی را شامل می شود و از حوصله مطالعه خارج است.

2. در مورد قراردادهای مهم مربوط به کسب و کار خود فقط به این عناوین اکتفا ننمایید. هر قرارداد با توجه تعهدات طرفین قرارداد و شروط ضمن قرارداد اهمیت پیدا می کند. بدیهی است تعهدات و شروط در هر قرارداد متفاوت از یکدیگر خواهد بود. در این مورد اکیداً توصیه می شود به خاطر هزینه تنظیم قرارداد، آینده کسب و کار خود را دچار مشکل نکنید. لذا بهتر است با صرف کمی هزینه به فکر تنظیم قرارداد اختصاصی برای خود باشید.

3. در صورت تمایل به سفارشی سازی قرارداد، بر روی فرم درخواست خدمات حقوقی کلیک نموده و از میان لیست انواع خدمات، گزینه تنظیم قرارداد را انتخاب نمایید. همچنین می توانید از طریق شماره تلفن های ثابت 02144096954 و همراه 09306977305 سفارش خود را مطرح و پس از هماهنگی، نوع قرارداد خود را سفارش دهید.

فرایند تنظیم قراردادهای سفارشی

اول: ارسال درخواست از سوی متقاضی

دوم: بررسی و ارزیابی درخواست و قیمت گذاری و اعلام به متقاضی

سوم: تمایل متقاضی به تنظیم قرارداد و واریز مبلغ توسط وی

چهارم: تهیه قرارداد به صورت پیش نویس و ارسال به متقاضی و دریافت نقطه نظرات و انجام اصلاحات

پنجم: تنظیم نهایی قرارداد و ارسال برای متقاضی

دانلود و سفارش انواع قرارداد

قراردادها می باید به گونه ای تنظیم گردند که مغایر با قوانین و مقررات کشور از جمله قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی ، قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و … نباشند. ضمن آنکه شرایط طرفین قرارداد، توافقات فی مابین، نوع و زمینه ای که کار باید در چارچوب آن انجام پذیرد نیز در تنظیم قرارداد نقش دارد.

قراردادها انواع مختلفی دارند؛ مانند: قراردادکار، قرارداد اجاره، قرارداد پیمانکاری، قرارداد مشارکت، قرارداد ساخت، قرارداد فروش، قرارداد سایت، قرارداد خدمات و ….. که هر کدام تا حدود زیادی متفاوت از دیگری تنظیم می شود.

ما آماده دریافت انواع سفارش قرارداد شما و تنظیم و نگارش قراردادهای اختصاصی برایتان می باشیم. شما می توانید آنها را به ما سفارش دهید تا در اسرع وقت آنها را برایتان آماده نماییم.

قراردادهای از پیش آماده، کامل نیستند

هیچگاه به قراردادهایی که به صورت دانلود آزاد در سایت ها قرار داده شده است اکتفا نکنید. ما هم نمونه هایی از این نوع قرارادها را در سایت خود قرار داده ایم. به عنوان مثال، برای دریافت و دانلود قرارداد بیع شرطی می توانید بر روی آن کلیک کرده و آن را دانلود نمایید.

لیست برخی از انواع قراردادهایی که ما می توانیم برای شما به صورت اختصاصی تهیه کنیم در ذیل آماده است. شما می توانید هر کدام را که تمایل داشتید سفارش دهید تا در کوتاهترین زمان برایتان آماده و ارسال نماییم.

نمونه قرارداد بیع شرطی و دانلود آن

نمونه قرارداد بیع شرطی

نمونه قرارداد بیع شرطی در این صفحه و بعد از ادای توضیحات مختصر آورده شده است. شما می توانید در صورت تمایل برای یادگیری بیشتر، متن مختصری که در ادامه آمده است را مطالعه نمایید. در صورتی که فقط قصد خرید متن قرارداد را داشته باشید می توانید از طریق لینک کنار همین صفحه اقدام نمایید.

بیع چیست؟

بیع در لغت به معنی فروش است. در مواردی مراد از بیع همان خرید و فروش است. بنابراین آنچه که بین مردم و تجار معروف است از معنی لغوی آن فراتر و گسترده تر می باشد. بر اساس مفاد قانون مدنی بیع عبارت است از عقدی که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می شود عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می نماید.

در عرف کنونی اگر در یک معامله یگ طرف معامله، پول پرداخت نماید و طرف دیگر مال را در اختیار دیگری قرار دهد گفته می شود که عقد بیع انجام گرفته است.

عقد معوض و مبیع

عقد معوض عقدی را می گویند که دارای دو مورد باشد و هر یک عوض دیگری قرار گیرد. بیع از آن عقود به شمار می رود که یکی از آن دو را مبیع یا مثمن و دیگری را ثمن نامند. در صورتی که مبیع عین شخصی و یا در حکم آن باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می شود. اگر چه هنوز به او تسلیم نشده باشد. و ثمن را هم بایع قبض نکرده باشد. مواد 338 تا 395 قانون مدنی به تفصیل در مورد بیع صحبت کرده است.

قرارداد بیع شرطی

قرارداد بیع شرطی

به استناد ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام یا مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعضی مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود.

مالکیت در بیع شرط

در بیع شرط، به محض انعقاد قرارداد، مال مورد معامله در مالکیت مشتری قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده به شرایط منعقده بین او و مشتری برای استرداد مال مورد معامله عمل ننماید، بیع قطعی بوده و مشتری مالک قطعی مال فروخته شده خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا