پلتفرمهای تجاری

مدیریت ریسک و Drawdown

بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل ۵ عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

1 استاد، حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون­های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول، با استفاده از آزمون GRS مقایسه می­شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تأثیر ریسک نکول بر بازده از نتایج رگرسیون سری زمانی استفاده می­شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر ریسک نکول اثر قابل ملاحظه­ای بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ ندارد. به عبارت دیگر ریسک نکول عاملی بی اثر در توضیح تغییرات بازده سهام است. نتایج همچنین بیانگر این است که از بین 36 پرتفوی بررسی شده در این پژوهش، در اکثر پرتفوی­ها رابطه بین ریسک نکول و بازده پرتفوی مستقیم بوده است، اما فقط در 8 پرتفوی این رابطه مثبت، معنی­دار نیز است.

کلیدواژه‌ها

  • بازده سهام
  • ریسک نکول
  • قیمت گذاری دارایی‌ها
  • مدل 5 عاملی فاما و فرنچ

مراجع

* ابراهیمی کردلر، علی و محمدی شاد، زهره. (1393). «بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 18-1.

* بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت. (1395). «مقایسه قدرت پیش‏بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل‏های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(30)، 32-17.

* تالانه، عبدالرضا و قاسمی، اکرم (1389). «آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، 14، 5-28.

* دولو، مریم و جوادیان، بهاره. (1396). «مومنتوم "مدیریت ریسک و Drawdown زمان بندی بالاترین قیمت 52 هفته": شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(35)، 63-77.

* دولو، مریم و غلامی، زهره. (1397). «آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری، 7(26)، 236-221.

* رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی. (1396). «بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی در تبیین بازده سهام». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(36)، 57-45.

* عیوضلو، رضا؛ قهرمانی، علی و عجم، علیرضا. (1395). «بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS». فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 18(4)،714-691.

* مجتهدزاده، ویدا و طارمی، ویدا. (1384). « آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام». پیام مدیریت، 17 و 18، 132-109.

* مقدم، عبدالکریم و تقی ملایی، مصطفی. (1392). «بررسی مدل­های مالی فالمر و زیمسکی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها»، پژوهش­های نوین در حسابداری، 1(1)، 25-11.

* مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سیدحسینی، سید مصطفی. (1396). «تئوری حسابداری (جلد دوم)» چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه دانش.

* ودیعی، محمدحسین و میراسماعیلی، سیدحسین. (1391). «پیش­بینی ورشکستگی با استفاده از مدل­های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل چندگانه فولمر و مقایسه آن­ها»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(1)، 166-146.

* هادیان، ریحانه؛ هاشمی، سیدعباس و صمدی، سعید. (1396). «ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت». مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(3)، 117-132.

* Aretz, K., Florackis, C. & Kostakis, A. (2017). "Do Stock Returns Really Decrease With Default Risk? New International Evidence". Management Science, 64(8), 1-22.

* Blanco, B. (2012). "The Use of CAPM and Fama and French Three Factor Model: Portfolios Selection". Public and Municipal Finance, 1(2), 61-70.

* Brennan, M. J., Chorida, T. & Subrahmanyam, A.A. (1998). "Alternative Factor Specifications, Security Characteristics, and the Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Financial Economics, 49(3). 345-373.

* Cakici, N. (2015). "The Five-Factor Fama-French Model: International Evidence". Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2601662.

* Chava, S. & Purnanandam, A. (2010). "Is Default Risk Negatively Related to Stock Returns?” 23(6), 2523–2559.

* Chen, J. & Hill, P. (2013). "The Impact of Diverse Measures of Default Risk on Uk Stock Returns". Journal of Banking & Finance, 37(12), 5118-5131.

* Denis, D. J. & Denis, D. K. (1995). "Causes of Financial Distress Following Leveraged Recapitalizations". Journal of Financial Economics, 37(1), 129-157.

* Dichev, I. D. (1998). "Is the Risk of Bankruptcy a Systematic Risk?". Journal of Finance, 53(3), 1131–1147.

* Fama, E. F., French, K. R. (1992). "The Cross-section of Expected Stock Returns". Journal of Finance, 47, 129-176.

* Fama, E.F. & French, K.R. (2015). "A Five-Factor Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics, 116 (1): 1-22.

* Filipe, S. F., Grammatikos, T. & Michala, D. (2016). " Pricing Default Risk: the Good, the Bad, and the Anomaly". 26, 190-213.

* Gao, P., Parsons, C. A. & Shen, J. (2013). "The Global Relation Between Financial Distress and Equity Returns". Available at SSRN: https://www.semanticscholar.org.

* Garlappi, L., Shu, Tao & Yan, H. (2008), “Default Risk, Shareholder Advantage, and Stock Returns”, The Review of Financial Studies, 21(6), 2743-2778.

* Garlappi, L., Yan, H. (2011). "Financial distress and the cross-section of equity returns". Journal of Finance, 66, 789–822.

* Gibbons, M. R., & Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). "A Test of The Effciency of A Given Portfplio". Econometrics, 57(5), 1121-1152.

* Hai, L. & Xiao-ping, C. (2008). “Is Default Risk a Systematic Risk of Chinese Stock Markets?”, International Conference on Management Science & Engineering, (15th), 1169-1174.

* Lin, J., Wang, M. & Cai, L. (2012). "Are the Fama–French Factors Good Proxies for Latent Risk Factors? Evidence From the of SHSE in China". Economics Letters, 115 (2), 265-268.

* Lončarski, I. & Skočir M. (2018). "Multi-Factor Asset Pricing Models: Factor Construction Choices and The Revisit of Pricing Factors". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 55. 65-80.

* Qian, J. (2015). An Introduction to Asset Pricing Theory. Available at; www.jhqian.org/apt/apbook; Available Online 4 November 2015.

* Vassalou, M. and Xing, Y. (2004). "Default Risk in Equity Returns". The Journal of Finance, 59(2), 831–868.

* Xu, G., Shao, X. & Wang, X. (2019). “Analytical Valuation of Power Exchange Options with Default Risk”, Finance Research Letters, 28(1), 265-274.

* Zabarankin, M., Pavlikov, K., & Uryasev, S. (2014). "Capital Asset Pricing Model (CAPM) With Drawdown Measure". European Journal of Operational Research, 234(2), 508-517.

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

افت سرمایه ( DRAWDOWN ) و حداکثر افت سرمایه (MAX DRAWDOWN ) چیست؟

فرض رو بر این می گیریم که می دانیم که مدیریت سرمایه به سبک درست، در دراز مدت باعث سودآوری ما خواهد شد ولی حالا می خواهیم به شما روی دیگر مسائل را نشان دهیم اینکه اگرقوانین مدیریت سرمایه را رعایت نکنید, چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
این مثال را در نظر بگیرید و کمی به آن فکر کنید:

بیاید در نظر بگیریم که شما 100 هزار دلار پول دارید و 50 هزار دلار آن را از دست داده اید، چند درصد ازحساب خود را از دست داده اید؟ خب مشخصه که به سادگی جواب خواهید داد 50 درصد.
این سوال به اندازه کافی ساده بود تا مفهوم افت سرمایه را برایتان توضیح بدهیم، این همان موضوعی است که تریدرها به آن DRAWDOWN یا افت سرمایه می گویند.
در ادامه باید اشاره کنم که افت سرمایه یا بصورت مخفف DD مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر یکسری از معاملات ناموفق یا ضررده اتفاق میفتد.
بصورت نرمال از اختلاف بین سطح قبلی سرمایه قبل ازضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معمولاً تریدرها بصورت درصد از حساب خود آنرا محاسبه می کنند.

خط شکست ( ضرر )

در معامله کردن، ما همیشه به دنبال یک لبه هستیم، تمام دلیلی که تریدرها سعی میکنند تا سیستم خود را گسترش دهند همین است ، یک سیستم معاملاتی که 70 درصد معاملات آن سودآور باشند به نظر میرسد که بسیار مناسب باشد ، ولی فقط به این دلیل که سیستم شما 70 درصد سود ده میباشد، آیا در هر 100 معامله ای که انجام می شود به این معنی است که از هر 10 معامله, 7تای آن به سود می رسد؟ نه لزوماً !! شما چطور می دانید که کدام 70 معامله از آن 100 معامله به سود خواهد رسید؟

جواب این است که نمی دانید!! شما می توانید تمام 30 معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام 70 معامله بعدی را سود کنید ، که هنوز هم 70 % معاملات سیستم شما موفق بوده است ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر 30 معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصلاً هنوز در بازار حضور دارید؟ این دلیلیه که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.

اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید ، باید به این نکته اشاره کنم که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سود دهی دارند.

دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند، به این دلیل که آنها به خوبی می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود، بنابراین آنها فقط درصد کمی ازسرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند.

این چیزی است که شما به عنوان یک تریدر باید انجام دهید، افت سرمایه قسمتی از معامله کردن مدیریت ریسک و Drawdown است ومعامله گری وجود ندارد که با افت سرمایه اش دست و پنجه نرم نکرده باشد، کلید اینکه معامله گر فارکس موفقی باشید این است که نقشه معامله داشته باشید (TRADING PLAN) که بتواند شما را پس از این مقادیر بزرگ ضرر سرپا نگه دارد و به بازی بازگرداند و قطعاً قسمت بسیار مهمی از این نقشه معامله شما باید قوانین مدیریت سرمایه باشد.

فقط درصد کوچکی از سرمایه معاملاتی خود را ریسک کنید و با این روش می توانید از لبه های شکست جان سالم به در ببرید و این ضرره ی کوچک را در معاملات سودده خود جبران کنید، به یاد داشته باشید که اگرقوانین صحیح مدیریت سرمایه را تمرین کنید به تریدری تبدیل می شوید که قطعاً در بلند مدت در بازار حضورخواهد داشت و قطعاً نتیجه معاملاتش سود می باشد.

هیچوقت بیشتر از2 درصد هر معامله ریسک نکن

چقدر باید در هر معامله ریسک کرد؟ این سوال بسیار خوبیه که قطعاً هر معامله گری در ابتدای مسیر معامله و حتی در شروع هر معامله باید از خودش بپرسه، سعی کنید که ریسک تمام معاملات خودتان را به 2 درصد از سرمایه باقیمانده )نه سرمایه اولیه( محدود کنی . ولی توجه داشته باشید که این مقدار اگر تازه وارد هستید می تواند اندکی زیاد هم باشد و اگر در ابتدای راه آموزش قرار دارید سعی کنید مدتی این مقدار را 1 درصد از سرمایه باقیمانده حفظ کنید.

اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید حتی درصورتی که افت سرمایه داشته باشید در اثر یکسری از معاملات ناموفق، باز هم به مقدار کافی در حساب خود باقیمانده خواهید داشت تا بتوانید ادامه روند موفق خود را بدهید.

و حالا باید سوال کنم می توانید تصور کنید که 85درصد از سرمایه خود را از دست بدهید؟ با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که در ازای این 85درصد از سرمایه که از دست داده اید باید 56درصد از سرمایه ای که باقی مانده است سود به دست آورید تا به مقدار حساب اولیه خود بازگردید. به من اطمینان کنید، باور کنید که نه شما و نه هیچکس دیگر دوست ندارد در این وضعیت قرار بگیرد.

امیدوارم که مطالبی که بصورت مثال های ساده و توضیحات کافی برای شما گفتم را به عنوان راهنمای راه در نظر بگیرید و در سرتان فرو کنید که فقط اجازه دارید درصد کمی از سرمایه خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواقعی که در دام ضرر میفتید به راحتی از آن نجات پیدا کنید

همواره به یاد داشته باشید که یک معامله گر باشید نه یک قمار باز.

راهکارهای سرمایه گذاری کوچک

مکانی برای به اشتراک گذاشتن ایده های سرمایه گذاری و کارآفرینی

شرکت فارکس

حساب فارکس

شرکت فارکس معتبر

درآمد از فارکس

دانلود متاتریدر

آموزش پایه ای فارکس

دانلود متاتریدر برای اندروید

آموزش فارکس

متاتریدر۴

دانلود متاتریدر۴

متاتریدر اندروید

فیبوگروپ

داشبورد فارکس

اکانت فارکس

MT4 farsi

نصب متاتریدر۴

نصب متاتریدر

متاتریدرفارسی

متاتریدر ویندوز

متاتریدر برای اندروید

منحنی افت سرمایه

سود فارکس

ریاضی برای فارکس

درآمد از اینترنت

تجارت آنلاین

تحیلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

فارکس خوب یا بد؟

فارکس حلال

  • ارديبهشت ۱۳۹۵ (۱۲)

اهمیت علم ریاضی، منحنی افت سرمایه و نسبت سود به زیان

با استفاده از علم ریاضی و پیش‌بینی بر اساس احتمالات، می‌توان مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی در سیستم معاملاتی حساب فارکس خود جای داد. اساس فارکس در شرط بندی بر روی تغییر قیمت ها هست. پس اگاهی به اصول احتمالات ومبانی ریاضیات نقش مهمی را در موفقیت در این بازار ایفا خواهند کرد. شرکت فارکس و معاملات انلاین٬ با خرید فید تغییر قیمتها از شرکتهای بزرگی مانند بلومبرگ و امثالشان٬ اجازه پیدا میکنند که بصورت خرده فروشی(retail) این فید را برای استفاده عموم عرضه کنند. سپس این فید ها را در سیستم خودشان استفاده کرده و برای خریدو فروش- در واقع شرطبندی بر روی تغییر قیمت- ارایه میکنند. شما هم به عنوان یک تاجر خرده پا در واقع برروی تغییر این قیمتها در یک فاصله زمانی شرط میبندید. اگر درست حدس بزنید-البته فقط حدس کافی نیست٬ زیرا لازمه پیش بینی درست دانش تحلیل بازار است-آن هنگام شما به اندازه ای که در ایتدا تغیین کرده بودید برنده میشوید و در غیر این صورت به اندازه ای که تعیین شده پول خود را می بازید.

نمونه‌ای از اهمیت نگرش ریاضی به حرفه معامله‌گری را با منحنی افت سرمایه برای شما گوشزد می‌کنیم.

افت سرمایه که در این حرفه با لغت Drawdown شناخته می‌شود، یکی از مسائلی است که در صورت عدم توجه به آن٬ نقشه راه معامله‌گربازار فارکس ، و نیز میزان پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و دقتش در تحلیل صحیح، همگی تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.

Drawdown به معنای حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم است. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گربازارفارکس حساب ۱۰.۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵.۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۵.۰۰۰ دلار برساند ۵۰ درصد Drawdown را تجربه کرده.

نکته جالب توجه در مورد Drowdown این است که اگر یک معامله‌گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه (سقف موجودی) باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند و این همان نکته‌ای است که کار را مشکل می‌کند.

چنانچه شما در یک معامله با ضرری معادل ۱۰٪ از موجودی حساب خود مواجه شوید، باید در معامله بعدی ۱۱٪ سود کسب کنید تا به موجود اولیه خود بازگشته و در این بازه زمانی تعادل حساب خود را برقرار کنید (یا به عبارت دیگر ضرر نکرده باشید). این شاید به نظر کار سختی نباشد. اما به ضررهایی با درصد بزرگتر توجه کنید. اگر شما در یک معامله ۵۰٪ ضرر کنید در معامله بعدی باید ۱۰۰٪ سود کسب کنید تا تعادل حساب برقرار شود و هر چه ضرر بزرگتر باشد، سود جبرانی نیز به صورت تصاعدی باید بیشتر باشد.

با آگاهی از مفهوم افت سرمایه، شما آماده پذیرش یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه یعنی «رعایت نسبت زیان به سود» هستید. قبل از انجام هر معامله، شما «باید» بدانید سود احتمالی که از آن معامله می‌توان انتظار داشت چقدر است و اینکه برای به دست آوردن آن مقدار سود، حاضر هستید تا چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. با توجه به این امر٬ بسیاری از شرکت های فارکس معتبر٬ در اینترفیس معاملاتی حساب فارکس شما میزان سود و زیان محتمل از هر معامله را مشخص میکنند.

آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعاً پاسخ منفی است. اصل مدیریت ریسک بیان می‌کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضاً ۳۰ دلار حد ضرر در نظر گرفته‌اید، پتانسیل کسب سود آن موقعیت معاملاتی حداقل باید ۶۰ دلار باشد. پس اگر یک فرصت معاملاتی پیش بیاید که این نسبت برای آن برقرار نباشد، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

معمولا معامله گران مبتدی بازار فارکس به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می‌گیرد اما آنها عموماً با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دام گرفتار می‌شوند و بازار بر خلاف جهت مورد نظر آنها حرکت می‌کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می‌شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که فرد ضررهای خود را مدیریت نمی‌کند و اجازه می‌دهد ضررهای متوالی و بعضاً بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت هم بهتر است در هیچ معامله واحدی، مقدار پولیِ حد ضرر بیش از ۳ درصد از کل موجودی سرمایه نباشد.

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز

برای ورود به هر بازار حرفه ای مهم ترین انگيزه و دليل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسير و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثير گذار باشد.اگر بخواهيم بی پرده با اغلب کسانی که می خواهند وارد بورس های با نوسانات بالا مانند (مبادلات ارز، طلا، نقره، نفت و غيره) صحبت داشته باشيم باید اذعان کنيم که شرایط ورودی و سرمایه گذاری در این بورس ها بسيار آسان می باشد و با توجه به ریسک موجود نيز بازده سرمایه مي تواند تا ده ها و صد ها برابر باشد اما از یاد نبریم که ماهيت فرار و بازیگران زیاد این بورس ها باعث به وجود آمدن ضوابط خاص شده است که این ضوابط از قوه تشخيص بسياری افراد پنهان می باشد. بيشتر از آن که در این بورس ها فرد در حال رقابت با بازیگران دیگر باشد در حال رقابت با خود و محک زدن دانش، تجربه و شرایط روحی روانی خویش در بورس می باشد. برای موفقيت در بورس های این چنينی سه عامل مهم در موفقيت فرد نقش دارد.

الف: دانش و تجربه

ب: مدیریت سرمایه

ج: نگرش و روانشناسی

در صورتی که سرمایه گذار هر یک از عوامل فوق را نادیده بگيرد و یا در اجرای اصول کوتاهی نماید مستقيما باعث زیان خود شده و قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. تجربه نشان داده است افرادی که از دانش و تجربه کافی برخوردار نبوده و یا مدیریت ریسک و سرمایه را جدی نمی گيرند و افرادی که نگرش صحيحی به معاملات نداشته و بر خود تسلط کافی ندارند، سرمایه خود را در زمانی کوتاه از دست می دهند. توجه داشته باشيد که این مطلب ، قسمتی کوچک از کل مطالب آموزشی در این رابطه می باشد ولی با این وجود رعایت، تسلط و بکارگيری تمامی دستورات و پيشنهادها به طور مستقيم با ماندگاری و سودآوری سرمایه گذاری نسبت مستقيم دارد. بنابراین توجه و تمرکز فراوان شما نسبت به این قسمت برای موفقيت امری واجب و ضروری است.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز، در فرمت PDF و در 15 صفحه تهیه و تنظیم شده است که به بررسی فصول زیر می پردازد.

Draw Down و انواع آن

8-Draw Down و انواع آن و فرمول محاسبه آن چیست؟

همه تریدرها DRAW DOWN را تجربه کرده‌اند.اما تریدرهای حرفه‌ای در کنترل آن و محدود نگه داشتن آن مهارت دارند.و باید به این نکته توجه داشت ؛ شرط بقاء مهمترین اصل در بازار است.پس توجه به Draw Down بسیار اهمیت دارد.به کاهش سرمایه از آخرین موجودی به موجودی فعلی Draw Down گویند.البته می توانیم Draw Down بر حسب :

  • بالانس حساب Balance Drawdown
  • Equity که به آن Equity Drawdown
  • نسبت به سرمایه اولیه Absolute

نمایش داد.و فرمول Draw Down :

Draw Down= (Peak Value-Trough Value) / Peak Value

مثال: فرضا معامله گری در حساب 100،000،000 تومان موجودی دارد.و در دفعات مختلف به میزان 80،000،000 تومان سهام خریده است.متاسفانه شاخص کل بورس ،نزولی شده و معامله گر مجبور به فروش سهام خود در قیمت 50،000،000 با ضرر شده است .میزان Draw Down ایشان؟

Draw Down= (Peak Value-Trough Value) / Peak Value

Draw Down= (80،000،000-50،000،000)/( 80،000،000)= 0.375

Draw Down= 0.375*100=37.5%

معامله گر 37.5% از کل سرمایه خود را از دست داده است.

معمولا در گزارشهای مالی پلتفرم های معاملاتی مانند متا تریدر Meta Trader 5 به صورتهای زیر نمایش داده می شود:

Balance Drawdown Absolute

میزان ضرر بالانس فعلی نسبت به سرمایه اولیه یا بالانس اولیه حساب.مثلا در تصویر بالا افت یا کاهش سرمایه 6.30 دلار از سرمایه اولیه بوده است.که می تواند این مقدار در لحظه شروع کردن اکسپرت یا در موقعیتهای دیگر معاملاتی اتفاق بیفتد.

Equity Drawdown Absolute

میزان ضرر سرمایه شناور فعلی نسبت به سرمایه شناور اولیه.مثلا در تصویر بالا افت یا کاهش سرمایه 6.48 دلار از سرمایه اولیه بوده است.که می تواند این مقدار در لحظه شروع کردن اکسپرت یا در موقعیتهای دیگر معاملاتی اتفاق بیفتد.

حداکثر مقدار DRAW DOWN عبارتست از بزرگترین درصد کاهش سرمایه در طول مدت ترید.با توجه به اینکه ضرر کردن در معامله جزء لاینفک ‌ترید می‌باشد، شما می‌بایست حداکثر مقدار کاهش سرمایه اتان را محدود نگه دارید.شما می‌بایست بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه، حساب خود را بررسی نموده و حداکثر مقدار کاهش سرمایه اتان را محدود نمایید.استراتژی معاملاتی شما باید بگونه ای باشد که حداکثر میزان DRAW DOWN حساب شما از مقادیر جدول زیر تجاوز ننماید.

اگر میزان DRAW DOWN شما از مقادیر جدول فوق تجاوز نمود، شما باید ترید کردن را برای چند روز، چند مدیریت ریسک و Drawdown هفته و یا چند ماه متوقف نموده و تریدهای خود را آنالیز نمایید و استراتژی معاملاتیتان را بهبود ببخشید.معمولا Max Draw Down در چرخش بازار اتفاق می افتد.مثلا چرخش شاخص کل سهام از صعودی به نزولی ، فرضا اگر در 5 تا سهم پوزیشن باز داشته باشید و شاخص کل نزولی شده و هر سهم هم 10% از سرمایه شما درگیر بوده و فرضا هر 5 تا سهم با ضرر بسته شوند و شما 8% ضرر کرده باشید پس 40%=8*5 ضرر کرده اید.و این شاید در طول چند سال ترید شما بزرگترین ضرر در حساب شما بوده باشد.پس Max Draw Down شما از اولین روز ترید در حساب شما تا آن لحظه 40% است.

چرا می‌بایست DRAW DOWN حساب معاملاتی محدود شود؟

کنترل کردن DRAW DOWN حساب معاملاتی و محدود کردن آن بسیار مهم است. چراکه هرچقدر که میزان DRAW DOWN افزایش پیدا کند، جبران خسارت ناشی از آن و بازگرداندن سرمایه مشکل‌تر می‌گردد. به جدول زیر توجه فرمایید.

تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که جبران کردن سرمایه از دست رفته چقدر کار مشکل و طاقت فرسایی است.همانطور که مشاهده می‌کنید وقتی میزان کاهش سرمایه کم است، جبران آن بسیار راحت‌تر است و هرچقدر که مقدار آن افزایش می‌یابد، جبران آن مشکل و مشکل‌تر می‌گردد.خیلی از ما داستانهای زیادی شنیده‌اید که یک تریدر یک حساب 100 دلاری را به یک میلیون دلار افزایش داده است. اما آنچه در این داستانها ذکر نگردیده، این است که اکثر قریب به اتفاق این معامله گران در نهایت از طریق عدم مدیریت سرمایه، حساب خود را از بین برده‌اند.مدیریت سرمایه نه تنها تجزیه و تحلیل نسبت سودها و ضررهای شما در هر ترید بصورت جداگانه است، بلکه بررسی و تجزیه و تحلیل همه تریدها با هم را نیز شامل می‌شود.خیلی از تریدرها بدون اصول مدیریت ریسک، در کوتاه مدت موفق عمل می‌کنند ولی اگر شما در زمان کوتاهی حساب خود را دو برابر کردید، مطمئن باشید که در زمان کمتر از آن، حساب خود را از بین خواهید برد.عدم پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، مطمئناً زودتر از آنچه که فکرش را بکنید، حسابتان را نابود می‌کند.

کاهش نسبی یا کاهش نسبی بر اساس اکویتی Equity Drawdown Relative

کاهش نسبی به بالاترین میزان موجودی شناور (Equity) و پایینترین مقدار آن (اختلاف عددی بالاترین و مدیریت ریسک و Drawdown پایینترین میزان Equity ) تقسیم بر بالاترین موجودی شناور گفته میشه.

مثال: فرض کنید موجودی اولیه حساب شما یا بالانس حساب شما 1000 دلار هست

  1. یک پوزیشن باز می‌کنید و به 100 دلار سود می‌رسد. بالاترین موجودی شناور شما (Equity) در صورتیکه هنوز پوزیشن بسته نشده باشد به شکل زیر هست

Equity high = 1000$ + 100$ = 1100$

  1. بعد پوزیشن شما از این سود بر می‌گردد و به 200 دلار ضرر منجر می‌گردد. موجودی شناورپایین (Equity) شما عبارتست از:

Equity low = $ 1000 - $ 200 = $800

کاهش نسبی حساب شما (Relative drawdown) به این شکل محاسبه می‌شود:

Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)

Eaquity DrawDown Relative= (1100-800) / (1100*100) = 27.27%

دقت داشته باشید با این محاسبات حتی اگر پوزیشن شما ضرر ده هم نشود و بعد از رفتن به سود در نقطه ورود بسته شود باز هم کاهش نسبی حساب شما زیاد خواهد بود. برای مشخص شدن این موضوع یک مثال می‌زنم:

فرض کنید با 1000 دلار موجودی اولیه یک پوزیشن باز کردید و به 100 دلار سود رسیدید ولی نبستید و معامله در نقطه ورود و بدون سود و ضرر بسته شد. بر این اساس کاهش نسبی حساب شما به شکل زیر خواهد بود.

Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)

Eaquity DrawDown Relative= (1100 - 1000) (1100 *100) = 9.09%

یعنی حتی اگر شما ضرر هم مدیریت ریسک و Drawdown نکنید ولی پوزیشن شما به سود بنشیند ولی روی صفر بسته شود برای حسابتان کاهش نسبی محاسبه خواهد شد.جالب اینجاست که در صورت رفتن پوزیشن به سود زیاد ولی برگشتن و بستن در ضرر کم هم، کاهش نسبی زیاد خواهد بود.

مثلاً اگر در یک حساب 1000 دلاری با یک پوزیشن حساب تا 5000 دلار سود برود ولی قیمت برگردد و در 200 دلار ضرر که مقدار کمی هست بسته شود حساب شما DROW DOWN زیادی به شکل زیر خواهد داشت:

Equity high = 5000 +1000 = 6000

Equity low = 1000 - 200 = 800

Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)

Eaquity DrawDown Relative= (6000 - 800) (6000 *100) = 86.67%


مفهوم کاهش نسبی بر اساس موجودی یا بالانس Balance Drawdown Relative

کاهش نسبی بر اساس موجودی فرمولی مشابه دارد ولی بجای در نظر گرفتن میزان افت بر اساس موجودی ماکزیمم شناور این افت بر اساس میزان موجودی حساب در نظر گرفته می‌شود.فرمول محاسبه‌اش به شکل زیر است:

Balance Relative DrawDown = (Pre trade balance – After trade balance) / (Balance * 100)

در این کاهش نسبی بر حساب بالانس میزان نرخ ماگزیمم موجودی شناور بعنوان ماخذ محاسبه در نظر گرفته نمی‌شود و مبنای محاسباتی افت سرمایه بر اساس میزان موجودی هست. با یک مثال شبیه مثال بالا توضیح بیشتر خواهیم داد:

اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد و یک پوزیشن بگیرید که به پوزیشن مدیریت ریسک و Drawdown مدیریت ریسک و Drawdown شما به 100 دلار سود برسد ولی قیمت برگردد و پوزیشن شما در نقطه ورود بسته شود کاهش نسبی حساب شما بر اساس موجودی به شکل زیر خواهد بود:

Balance Relative DrawDown = (Pre trade balance – After trade balance) / (Balance * 100)

Balance Relative DrawDown =(1000-1100) / (1000*100) = 0.001%

مثال اخیر شبیه مثال بالا در محاسبه کاهش نسبی بر اساس اکوییتی بود ولی این بار بجای 9.09 درصد اینبار افت سرمایه تقریبا صفر محاسبه می‌شود.

نتیجه گیری

فرمول‌های بالا حاوی دو پیام بسیار مهم است :

الف : اهمیت نقطه خروج از معامله:یعنی اینکه تا کی در یک پوزیشن باقی بمانیم و به بیان ساده‌تر چگونه حد سودمان را انتخاب کنیم که بیشترین سود را داشته باشیم؟

این مطلب را با ذکر یک مثال روشن‌تر می‌کنیم : فرض کنید که به قصد کسب درآمد به ماهیگیری رفته‌اید. شانس با شما یار بوده و کلی ماهی صید کرده‌اید اما به دلیل اینکه نتوانسته‌اید صیدهایتان را حفظ کنید خیلی از این ماهی‌ها به دریا بر می‌گردند. به رغم اینکه در نهایت چند ماهی برایتان باقی مانده است ولی اگر با یک ماهیگیر مشورت کنید به شما می‌گوید شما با این نوع ماهیگیری به هیچ جا نمی‌رسید .

ب: در معامله چیزی به اسم اینکه از سود ضرر کردم وجود ندارد. هر پولی که از طریق معامله بدست می‌آورید سرمایه شماست و هیچ فرقی با باقی پولهایتان ندارد. و می‌بایست با همان وسواس از آن مراقبت کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا