اسرار از گزینه های باینری

شاخص توزیع

ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب

در سـال‌هـای اخیـر شاخص‌های قابلیت اطمینان زیادی به‌منظور بررسی شبکه‌های آبی توسط پژوهشگران مختلف تعریف شده است، به‌طوری که کاربران و مدیران به‌دلیل پیچیدگی، تعدد و دامنه تغییرات ناهمگون نتایج برای شاخص‌ها، در به‌کارگیری آنها دچار سردرگمی هستند. در این پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی‌های یک شاخص کاربردی که شامل نرمال بودن نتایج شاخص، حساسیت مناسب شاخص نسبت به تغییرات پارامترهای شبکه، تغییر جهت مناسب شاخص در شرایط حدی و قابلیت شاخص در پوشش شرایط بحرانی بهره‌برداری است، شاخص‌های قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی جدیدی ارائه شد. برای این منظور ضوابط و معیارهای طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های توزیع آب به‌صورت کنترل حدود تغییرات حداقل و حداکثر و بهینه فشار در گره‌ها، سرعت جریان در لوله‌ها و کلر آزاد باقیمانده در گره‌ها در نظر گرفته شد و شاخص قابلیت اطمینان فشار گرهی، شاخص قابلیت اطمینان سرعت جریان لوله‌ای، شاخص قابلیت اطمینان کیفی گرهی و شاخص قابلیت اطمینان کل شبکه تعریف شد. برای ارزیابی عملکرد شاخص‌ تعریف شده، از یک شبکه نمونه دوحلقه‌ای و یک شبکه واقعی توزیع آب استفاده شد. بررسی مقادیر شاخص‌ها نشان داد که مقدار شاخص‌ها بین 11/0 و 0/1 در نوسان است و این تغییر نشان دهنده نرمال بودن و حساسیت مناسب شاخص‌ها است. همچنین با افزایش مقادیر هد و کلر باقیمانده مخزن، شاخص‌ قابلیت اطمینان تلفیقی شبکه‌ای از 54/0 به 75/0 افزایش یافته و سپس به 54/0 کاهش یافت و این تغییر نشان‌دهنده تغییر جهت مناسب شاخص در شرایط حدی است. همچنین با شکست برخی اجزای شبکه، مقدار شاخص‌ها تغییر محسوسی نکرد و این نشان‌دهنده قابلیت شاخص‌ها در پوشش شرایط بحرانی است. با نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که در مجموع شاخص‌های تعریف شده از کارایی مناسبی برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

 • شاخص قابلیت اطمینان
 • فشار گرهی
 • سرعت جریان لوله‌ای
 • کلر باقیمانده گرهی
 • شبکه توزیع آب

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Reliability Index for Evaluating the Performance of Water Distribution Network

نویسندگان [English]

 • Mehdi Dini 1
 • Massoud Tabesh 2

1 Assist. Prof., Department of Civil Engineering, Shahid Madani University of Azarbayjan, Tabriz, Iran

2 Prof., Center of Excellence on Engineering and Management of Civil Infrastructure, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Various reliability indices have been defined by researchers for the water distribution networks. Due to the complexity and heterogeneous nature of distribution networks, results of indicies can vary substantially and municipalities have hard time to select the most practical indicies for their networks. This study was undertaken to develop a new method for identifying the best reliability index by considering various factors including the appropriate sensitivity to changes in network parameters, the appropriate shift in extreme conditions, the capability in covering critical condition, hydraulic condition, and water quality reliability. To accomplish the objective of the study, several water distribution networks were evaluated under multiple scenarios and the optimum reliability indices were verified with an example real water distribution network in Ahar. Controlling parameters included in scenario analysis for network reliability indices include: minimum, maximum and optimal pressure, residual chlorine in nodes, velocity in pipes, nodal pressure reliability, pipe velocity reliability, and nodal residual chlorine reliability . To evaluate the performance of defined index, a two-loop test (critical) were compared with the conventional single-lop test (normal). The performance assessment of indices obtained from this study showed that the index values ranged between 0.11 and 1.0, which indicate the normality and the appropriate sensitivity of the indices. Also, by increasing the residual chlorine of the reservoir, the network reliability index changed from 0.54 to 0.75 and then as the residual chlorine decreases in the distributon network the reliability index decreased back to 0.54. This appropriate shift in reliability index while changing residual chlorine in the network, cearly shows the the effectiveness of new method in determining the reliability indicies under extreme conditions. Also, the new method did not respond to the شاخص توزیع failure of some network components, as were evident with insignificant change in the indices values under critical conditions. From the results of this study generally can be concluded that the newly defined relability indices is an efficient way for evaluating the performance of water distribution networks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability Index
 • Nodal Pressure
 • Pipe Velocity
 • Nodal Residual Chlorine
 • Water Distribution Network

مراجع

Alperovits, E. & Shamir, U., 1977, "Design of optimal water distribution systems", Water Resources Research, 13(6), 885-900.

Awumah, K. & Goulter, I.C., 1992, "Maximizing entropy-defined reliability of water distribution networks", Journal of Engineering Optimization, 20(1), 57-80.

Bhave, P.R., 1978, "Noncomputer optimization of single source networks", Journal of Environmental Engineering, 104, 799-813.

Carrijo, I.B., Reis, L.F.R., Walters, G.A. & Savic, D., 2004, "Operational optimization of WDS based on multi-objective genetic agorithms and operational extraction rules using data mining", Proceedings of World Water and Environmental Resources Congress, Salt Lake City, Utah, USA.

Coelho, S.T., 1996, "Performance assessment in water supply and distribution", PhD Thesis, Civil and Offshore Engineering Department, Heriot-Watt University, Edinburg, UK.

Dini, M. & Tabesh, M., 2015, "A new method for simultaneous calibration of demand pattern and Hazen-Williams coefficients in water distribution systems", Journal of Water Resources Management, 28(6), 2021-2034.

Dini, M., 2014, "Quality based optimal renovation planning for water distribution networks considering reliability indices", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)

Ghajarnia, N., 2009, "Dynamic multi criteria design and development of urban water distribution network", MSc Thesis, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran.

Filion, Y.R., Karney, B.W. & Adams, B.J., 2004, "Multi objective design of water networks with random loads", Environmental Informatics Archives, 2(2), شاخص توزیع 252-257.

Gupta, R. & Bhave, P.R. 1996, "Reliability-based design of water-distribution systems", Journal of Environmental Engineering, 122(1), 51-54.

Gupta, R., Sushma, D. & Pramod, R.B., 2009, "Water quality reliability analysis of water distribution networks", Proceeding of 33rd International Association of Hydraulic Engineering and Research Congress (IAHR), Vancouver, Canada.

Jayaram, N., 2006, "Reliability based optimization of water distribution networks", MSc Thesis, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Madras, India.

Kansal, M.L., Arora, G. & Verma, Sh., 2004, "Water quality reliability analysis in an urban distribution network", Journal of Indian Water Works Association, 36(3), 185-198.

Monzavi, M. T., 1997, "Wastewater collection",Tehran University Publications, No.1801, Tehran. (In Persian)

Ostfeld, A., 2002, "Reliability analysis of regional water distribution systems", Urban Water Journal, 3(4), 253-260.

Prasad, T.D. & Park, N.S., 2004, "Multi objective genetic algorithm for design of water distribution networks", Jourmal of Water Resources Planning and Management, 130(1), 73-82.

Shirzad, A., 2013, "Multi objective optimization of water distribution networks and presenting comprehensive model for dynamic design of these networks", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)

Soltani, J., 2009, "A model for rehabilitation and replacement of water distribution networks considering reliability and pressure dependency of demand", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)

Tabesh, M., 1998, "Implications of the pressure dependency of outflows on data management, mathematical modeling and reliability assessment of water distribution systems", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of Liverpool, England.

Tabesh, M., 2016, Advanced modeling of water distribution networks, Tehran University Publications, Tehran, Iran. (In Persian)

Tabesh, M. & Dolatkhahi, A., 2006, "Effects of pressure dependent analysis on quality performance assessment of water distribution networks", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Civil Engineering, 30(B1), 119-128, (In Persian).

Tanyimboh, T.T., Tabesh, M. & Burrows, R., 2001, "An appraisal of source head methods for calculating reliability of water distribution network", Journal of Water Resources Planning and Management, 127(4), 206-213.

The Management and Planning Organization of Iran, 2013, "Design criteria of urban and rural water supply and distribution systems", No.117-3, First Revision, Tehran, Iran. (In Persian)

Todini, E., 2000, "Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach", Urban Water Journal, 2(3), 115-122.

Zhao, Y., Luo, B., Zhuang, B. & Zhao, X., 2010, "Hydraulic and water quality reliability analysis of water distribution system", IEEE 2 nd Conference on Environmental Science and Information Application Technology, Wuhan, China.

تغییرات شاخص رفاه و توزیع درآمد از سال 95 تا 98+ جدول

اطلاعات شاخص‌های رفاهی و توزیع درآمد طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، ضریب جینی کل کشور در سال ۹۸ به ۰.۳۹۹۲ رسیده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

تغییرات شاخص رفاه و توزیع درآمد از سال 95 تا 98+ جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، اطلاعات وضعیت شاخص های رفاهی و توزیع درآمد طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، ضریب جینی کل کشور در سال ۹۸ به ۰.۳۹۹۲ رسیده که ۲.۴ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد:‌ طی سال ۱۳۹۵ شاخص رفاه اجتماعی به قیمت ثابت ۱۳۹۰، به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و به رقم ۳۳۶۹ هزار ریال رسید.

کاهش نرخ رشد اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا و شیوع بیماری کرونا ، باعث کاهش درآمد سرانه شده که این امر کاهش شاخص رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را به دنبال داشته شاخص توزیع است.

این افزایش شاخص رفاه اجتماعی ناشی از گشایش‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ بود که منجر به رشد اقتصادی متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان شده بود.

در سال ۱۳۹۶ روند افزایش شاخص رفاه تداوم یافته و این شاخص به ۳۴۰۳ هزار ریال به قیمت تابت ۱۳۹۰ رسید. این افزایش نسبت به سال قبل (۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴) کوچک تر می باشد. چرا که علیرغم افزایش تولید و درآمد سرانه، ضریب جینی نیز افزایش یافته و بخشی از افزایش درآمد را خنثی نموده است.

در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی از یک طرف و افزایش ضریب جینی از سوی دیگر، شاخص رفاه اجتماعی به ترتیب به سطح ۳۱۸۱ و ۳۰۲۵ هزار ریال به قیمت ثابت ۱۳۹۰ کاهش یافت.

به عبارت دیگر، شاخص رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ منفی ۶.۵ درصد و سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد تغییر یا کاهش داشته است.

ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده

برای افزایش میزان تاب­آوری سامانه توزیع در برابر مخاطرات باید قبل از حادثه، ارزش دارایی‌های سامانه تحت کنترل با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف مشخص باشد تا در زمان بحران بازیابی بارهای ازدست‌رفته با سرعت و کیفیت بهتری انجام پذیرد. در این مقاله اساس مدل‌سازی بر مبنای قیمت است که در آن ارزش بار، جهت درنظر گرفتن اهمیت سمت تقاضا؛ نرخ خرابی، جهت بررسی دسترس‌پذیری خط؛ ارزش ذاتی خطوط، جهت درنظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری و همچنین فاکتور توپولوژی، جهت تأکید بر آرایش شبکه مدنظر قرار داده شد. همچنین برای مشاهده تأثیر DG در ارزش‌گذاری خطوط شبکه، در دو حالت شبکه با DG و بدون DG مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج حاصل علاوه برنشان دادن حساسیت شبکه به عوامل اثرگذار، نشان می‌دهد اضافه کردن تولیدات پراکنده این پتانسیل رادار است تا رتبه‌بندی ارزش‌گذاری را تغییر دهد و در بهبود روند بازیابی شبکه توزیع مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

 • تاب‌آوری
 • سامانه‌های توزیع
 • ارزش‌گذاری دارایی‌ها
 • پدافند غیرعامل
 • تولیدات پراکنده

20.1001.1.26762935.1399.11.4.4.9

موضوعات

مراجع

[1] Billinton, R.; Wu.; Singh,G. “Extreme adverse weather modeling in transmission and distribution system reliability evaluation”; Power Syst. Comput. Conf.(PSCC), Spain. 2002, 65, p. 66.##

[2] Haimes, Y. Y. “On the definition of resilience in systems”; Risk Anal. An Int. J. 2009, 29, 498-501.##

[3] Hosseini, S. ;Barker.K.; Ramirez-Marquez, J. E. “A review of definitions and measures of system resilience”; Reliab. Eng. Syst. Saf. 2016, 145, 47-61.##

[4] Francis, R.; Bekera,B. “A metric and frameworks for resilience analysis of engineered and infrastructure systems”; Reliab. Eng. Syst. Saf. 2014, 121, 90-103.##

[5] Righi, A. W.; Saurin, T. A.; Wachs, P. “A systematic literature review of resilience engineering: Research areas and a research agenda proposal”; Reliab. Eng. Syst. Saf. 2015, 141, 142-152.##

[6] Maliszewski, P. J.; Perrings, C. “Factors in the resilience of electrical power distribution infrastructures”;Appl. Geogr. 2012, 32, 668-679.##

[7] Nan, C.; Sansavini, G. “A quantitative method for assessing resilience of interdependent infrastructures”; Reliab. Eng. Syst. Saf. 2017, 157, 35-53.##

[8] Ouyang, M.; Duenas-Osorio, L. “Multi-dimensional hurricane resilience assessment of electric power systems”; Struct. Saf. 2014, 48, 15-24.##

[9] Cadini, F.; Agliardi, G. L.; E. Zio. “A modeling and simulation framework for the reliability/availability assessment of a power transmission grid subject to cascading failures under extreme weather conditions”; Appl. Energy. 2017, 185, 267-279.##

[10] Figueroa-Candia, M.; Felder, F. A.; Coit, D. W. “Resiliency-based optimization of restoration policies for electric power distribution systems”; Electr. Power Syst. Res. 2018, 161, 188-198.##

[11] Walsh, T.; Layton, T.; Wanik, D.; Mellor, J. “Agent based model to estimate time to restoration of storm-induced power outages”. Infrastructures. 2018, 3, p. 33.##

[12] Zhang, H.; Bie, Z.; Yan, C.; Li, G. “Post-disaster Power System Resilience Enhancement Considering Repair Process”; 2018 China Int. Conf. Electr. Distrib., 2018, 1550-1554.##

[13] Alizade, M.; Khosravi, M. “Provide a practical approach in planning and placement of distributed generation sources based on multi-objective genetic algorithms” .Adv. Defence Sci & Technol, pp. 267-277, 2019.##

توزیع درآمد و شاخص ضریب جینی

توزیع عادلانه درامد همواره از مهمترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درامد محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درامد بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت، زیرا در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درامد بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در شاخص توزیع تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درامد می‌توان گفت:“در صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درامد را در اختیار داشته باشد، توزیع درامد ناعادلانه ترین وضع ممکن است و زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل درامد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌ترین حالت وجود دارد.” امروزه سخن مطرح شده در جهان یکسان بودن سهم تمامی گروه‌ها از درامد کشور نیست بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بیانجامد. طبق موازین علمی تقسیم درامد در یک کشور باید به نحوی باشد که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جای بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرامد یا بسیار کم درامد نشان‌ دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است.

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درامد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. در بین محققین روش‌های مختلفی برای محاسبه این شاخص وجود دارد. عمده‌ترین آن‌ها دو نوع روش با گروه‌بندی و بدون گروه‌بندی می‌باشد.

مرکز آمار ایران از روش گروه بندی برای محاسبه ضریب جینی استفاده می‌کند. بعد از مرتب کردن صعودی درامد سرانه خانوارها، داده‌ها را به ١٠ گروه‌‌ مساوی از نظر جمعیت تقسیم کرده، این ده گروه مساوی همان دهک‌‌های جامعه هستند و سپس تعیین می‌شود که هر یک از گروه‌های مورد نظر چه درصد از درامد جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه پاسخگویان معمولا در ابراز درامد خود حساس هستند، از اطلاعات هزینه‌های خانوار برای محاسبات استفاده شده است.

ضریب جینی اختلاف درامدهای خانوارهای یک جامعه را نشان می‌دهد ولی در عین حال به تغییرات درامدی حساس است، صرفنظر از اینکه این تغییرات در بین خانوارهای ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است.

چون بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمی­تواند وضعیت توزیع درامد را در جامعه نشان دهد، بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامد، سهم درامدی که هر یک از گروه‌های جامعه بدست می‌آورند نیز محاسبه می ­شود. اگر فاصله بین درامدی که ده، بیست و چهل درصد پایین‌ترین گروه جامعه بدست می‌آورند با درامد ده، بیست و چهل درصد از پردرامدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده توزیع ناعادلانه درامد در یک سرزمین است.

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درامد در ایران آذر ۲۳, ۱۳۹۸

با تغییرات قیمت کالاها و خدمات، دهک های درآمدی و خانوارها به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی گیرند. با توجه به اینکه قیمت های نسبی گروه های کالایی در سبد مصرفی شاخص توزیع دهک های مختلف از چه اهمیتی برخوردار است، تأثیر تورم بر دهک های پایین و بالای درآمدی می تواند متفاوت باشد. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده(CPI استفاده می شود، این شاخص تغییرات قیمت را بر اساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد (هزینه) متوسط در نظر می گیرد، باتوجه به اینکه الگوی مصرفی گروه های درآمدی با یکدیگر متفاوت است و شاخص قیمت مصرف کننده، وزن دهی کالاها را بر اساس سبد خانوار با میانگین درآمدها در نظر می گیرد، و سبد مصرفی خانوارهای فقیر به ویژه در شرایط تورمی متفاوت از خانوار های با درآمد متوسط و بالا می باشد. تأثیر تغییرات قیمت نسبی کالاها بر هر خانوار در درآمد (هزینه )تعدیل یافته با شاخص CPI به خوبی منعکس نمی شود، برای رفع این نارسایی این پژوهش تأثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد را بر اساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای مصرفی هر خانوار محاسبه شاخص توزیع می شود، برای دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۶ مد نظر قرار داده است. برای سنجش نایرایری از ضریب جینی به روش اگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها بر اساس شاخص توزیع هر دو شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، در دوره هایی که شدت تورم گروه مواد خوراکی با شدت بیشتری نسبت به سایر گروه ها افزایش داشته است، بالاتر از ضریب جینی هزینه اسمی قرار دارد؛ همچنین توزیع درآمد در دوره هایی که شدت تورم مواد خوراکی بالاتر بوده است بر اساس هزینه تعدیل شده توسط شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) در مقایسه با هزینه اسمی و هزینه حقیقی تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف کننده نابرابرتر است.

 • رضایی، وحید. ۱۳۹۶٫ «تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درامد در ایران». رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی. استاد راهنما: سهیلا پروین. دانشگاه علامه طباطبایی.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تازه ها

 • مجموعه گزارش‌های پایش فقر ۱. پایش فقر در سال ۱۳۹۹
 • مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۵. فقر انرژی و آب در ایران
 • مجموعه گزارش‌های چندبعدی ۴. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)
 • مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۳. فقر بهداشت و سلامت در ایران
 • مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۲. فقر آموزشی در ایران

پایگاه دانش فقرپژوهی به منظور تدوین و گردآوری مطالعات فقر راه اندازی شده است. این پایگاه که به همت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ایجاد شده است قصد دارد دستاوردهای علمی و کارشناسی در حوزه فقر و مبارزه با آن (در قالب‌های مختلف کتاب، پایان‌نامه، مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات عمومی، گزارش‌های کارشناسی و طرح‌های پژوهشی) در یک مرجع مشخص برای استفاده پژوهشگران و کارشناسان اجرایی تجمیع کند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجموعه‌ای متشکل از دانش‌اموختگان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی است که تلاش می‌کنند تا از طریق ایجاد و تقویت شبکه‌های اصلاحی بتوانند گام‌هایی در حل مسائلی همچون تقویت ظرفیت اجرایی حاکمیت، توانمندسازی جامعه، شفافیت، مقابله با فساد، فقر، نابرابری و تعارض منافع، برداشته و از رهگذر گسترش حکمرانی شبکه‌ای، زمینه را برای کارآمدسازی حاکمیت و تقویت جامعه مدنی فراهم آورند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا